Hoivaa ja terveyttä kaikille

Jokaisella meistä on oikeus saada laadukasta hoitoa oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja rahoitusta ollaan parhaillaan uudistamassa, jotta voimme taata jatkossakin laadukkaat palvelut kohtuullisin kustannuksin. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen tulee sote-uudistuksen jälkeenkin olemaan Helsingin kaupungin vastuulla, joten valtuustoon valittavat valtuutetut päättävät tulevinakin vuosina siitä, missä ja miten perustason terveyspalveluja helsinkiläisille järjestetään.

Ennaltaehkäisevää toimintaa on vahvistettava. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen näkyvät myöhemmin huomattavina säästöinä sairauksien hoitokuluissa. Ennaltaehkäisevää näkökulmaa on vahvistettava myös sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa. Erityisesti lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarvitaan uutta voimaa. Terapiatakuu olisi toteutettava hoitotakuulainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun pitää mielestäni olla jatkossakin julkisella sektorilla. Yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden, kuten järjestöjen osaamista pitää voida kuitenkin hyödyntää paikallisesti sopivalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla Helsingissä. Kilpailutuksissa on pidettävä huolta, että pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus pärjätä kilpailussa. Kilpailutusta ei tule tehdä laadun ja henkilöstön kustannuksella.

Päätösten sosiaali- ja terveysvaikutusten arviointia on kehitettävä edelleen, jotta toiminnan vaikutukset tulevat näkyviksi ja ennaltaehkäisevä näkökulma vahvistuu myös päätöksenteossa.

Omaishoitajien asemaa parannettava

Omaishoidon kehittämistä on jatkettava niin ikääntyneiden kuin kaiken muunkin ikäisten omaishoidettavien tarpeista käsin. Omaishoitokeskusteluissa unohtuu usein, että myös lapsia ja nuoria on omaishoitajan hoidettavana.

Omaishoitajia on tuettava edelleen mm. parantamalla vapaapäivien aikaisia hoitojärjestelyitä myös hoidettavan kotona sekä lisättävä muuta jaksamista tukevaa toimintaa. Omaishoitajien vapaapäivien aikainen hoito on järjestettävä hoitajan ja hoidettavan näin toivoessa kotona. Omaishoitajilla ja hoidettavalla on oikeus palveluihin, jotka tukevat jaksamista.

Ikääntyneille ja vammautuneille tarpeenmukaista apua

Ikääntyneiden hyvä hoito ja riittävä palvelut on turvattava ja vanhustenhoidon laatuun on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Riittävä henkilöstömitoitus on peruslähtökohta hyvälle hoidolle. Pidän todelle hyvänä, että sitova hoitajamitoitus 0,7 lisättiin lakiin. Tämä ei kuitenkaan riitä. Seuraavaksi on parannettava erityisesti kotihoidon laatua ja myös saatavuutta.

Geriatrista osaamista on parannettava ja vanhustyön houkuttelevuutta on lisättävä. Ikäihmisten kotipalveluja on kehitettävä nykyisestä. Välittämistä ja vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä olisi lisättävä. Muistisairailla on myös oikeus inhimilliseen ja turvalliseen arkeen.

Syntymästään asti tai sen jälkeen vammautuneiden henkilöiden jokapäiväisestä arjesta selviytymisestä on huolehdittava ja tuettava vaikeasti vammaisten mahdollisuutta saada lain mukainen henkilökohtainen apu.

Ammattitaitoisesta hoitohenkilöstöstä pidettävä kiinni!

Hoitotyöntekijöiden työoloja ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä on kehitettävä. Henkilöstön on oltava aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä. Hyviä käytäntöjä on levitettävä ja työn on perustuttava tutkittuun tietoon. Eri ammattiryhmien välistä työnjakoa on kehitettävä, mutta uusien tehtävien ja vastuun lisääntymisen on myös näyttävä palkassa. Vastuunjaon on oltava selvä ja uusiin tehtäviin on saatava riittävä koulutus ja ohjaus. Helsingin kaupungin työnantajana on myös huolehdittava henkilöstön osaamisen ylläpitämisestä ja mahdollisuuksista opiskella myös työn ohessa.

Helsingin yliopistossa on alkanut vihdoinkin hoitotyön johtamisen maisterikoulutus valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Ammattitaitoisia hoitotyön johtajia, opettajia ja tutkijoita tarvitaan HUS-alueella useita satoja seuraavan kymmenen vuoden aikana eläköityvien tilalle. On todella tärkeä, että pääkaupunkiseudulla asuvilla terveydenhuollon ammattilaisilla on jatkossa mahdollisuus syventää osaamistaan, edetä urallaan ja opiskella lähellä kotiaan.

Siirry sivun alkuun