Terhi Peltokorpi

Hoivaa ja terveyttä kaikille

Jokaisella meistä on oikeus saada laadukasta hoitoa oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja rahoitus on uudistettava, jotta voimme taata jatkossakin laadukkaat palvelut kohtuullisin kustannuksin.

Ennaltaehkäisevää toimintaa on vahvistettava. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen näkyvät myöhemmin huomattavina säästöinä sairauksien hoitokuluissa. Ennaltaehkäisevää näkökulmaa on vahvistettava sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa. Erityisesti lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarvitaan uutta voimaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun pitää mielestäni olla jatkossakin julkisella sektorilla. Yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden, kuten järjestöjen osaamista voidaan kuitenkin hyödyntää paikallisesti sopivalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla eri puolilla Suomea.

Päätösten sosiaali- ja terveysvaikutusten arviointia on kehitettävä edelleen, jotta toiminnan vaikutukset tulevat näkyviksi ja ennaltaehkäisevä näkökulma vahvistuu myös päätöksenteossa.

Omaishoitajien asemaa parannettava

Omaishoidon kehittämistä on jatkettava. Omaishoitajia on tuettava edelleen mm. parantamalla vapaapäivien aikaisia hoitojärjestelyitä myös hoidettavan kotona sekä lisättävä muuta jaksamista tukevaa toimintaa.

Ikääntyneille ja vammautuneille tarpeenmukaista apua

Ikääntyneiden hyvä hoito ja riittävä palvelut on turvattava ja vanhustenhoidon laatuun on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Riittävä henkilöstömitoitus on peruslähtökohta hyvälle hoidolle. Keskusta kannattaa sitovan hoitajamitoituksen 0,7 lisäämistä lakiin. Geriatrista osaamista on parannettava ja vanhustyön houkuttelevuutta on lisättävä. Ikäihmisten kotipalveluja on kehitettävä nykyisestä. Välittämistä ja vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä olisi lisättävä.

Syntymästään asti tai sen jälkeen vammautuneiden henkilöiden jokapäiväisestä arjesta selviytymisestä on huolehdittava ja tuettava vaikeasti vammaisten mahdollisuutta saada lain mukainen henkilökohtainen apu. Muistisairailla on myös oikeus inhimilliseen ja turvalliseen arkeen. Itsemääräämisoikeuslaki olisi saatava vihdoinkin valmiiksi tulevalla vaalikaudella.

Ammattitaitoisesta hoitohenkilöstöstä pidettävä kiinni!

Hoitotyöntekijöiden työoloja ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä on kehitettävä. Henkilöstön on oltava aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Hyviä käytäntöjä on levitettävä ja työn on perustuttava tutkittuun tietoon. Eri ammattiryhmien välistä työnjakoa on kehitettävä, mutta uusien tehtävien ja vastuun lisääntymisen on myös näyttävä palkassa. Vastuunjaon on oltava selvä ja uusiin tehtäviin on saatava riittävä koulutus ja ohjaus.

Helsingin yliopistossa alkaa vihdoinkin hoitotyön johtamisen maisterikoulutus valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Ammattitaitoisia hoitotyön johtajia, opettajia ja tutkijoita tarvitaan HUS-alueella useita satoja seuraavan kymmenen vuoden aikana eläköityvien tilalle. On todella tärkeä, että pääkaupunkiseudulla asuvilla terveydenhuollon ammattilaisilla on jatkossa mahdollisuus syventää osaamistaan, edetä urallaan ja opiskella lähellä kotiaan.

Siirry sivun alkuun