Perhe on paras

Yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia lapsiin on arvioitava järjestelmällisesti. YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja Sosiaali- ja terveysministeriön ”Lapsille sopiva Suomi” kansalliseen toimintaohjelmaan perustuvan lapsivaikutusten arvioinnin johdonmukaisen toteuttamisen myötä lasten edun vastaiset tai lasten kannalta haitalliset päätökset vähenisivät. Helsingin ja koko Suomen lapsiperhemyönteisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Lasten varhaiskasvatus vaatii kehittämistä

Varhaiskasvatuksen laadusta on huolehdittava. Laadun parantaminen tarkoittaa minulle nykyistä pienempiä ryhmäkokoja, kiireetöntä arkea, riittävää määrää aikuisia suhteessa lasten määrään, jolloin aikuisilla on myös enemmän aikaa lapsille. Minulle laadukas varhaiskasvatus tarkoittaa myös sekä lapsille, että henkilöstölle turvallisia ja terveellisiä tiloja, joissa kukaan ei sairastu sisäilmaongelmien vuoksi. Haluan edistää varhaiskasvatuksessa, kuten myös muussa kaupungin järjestämässä joukkoruokailussa sitä, että ruokailijat saavat maukasta ja laadukasta kotimaista ruokaa.

Kokopäiväisen hoidon ohella on oltava tarjolla riittävästi osapäivähoitoa ja erilaista avointa varhaiskasvatustoimintaa, kuten kerhoja, jotka tukisivat vanhempien kasvatustyötä erityisesti silloin, jos perhe on valinnut lapsilleen joko osittaisen tai kokopäiväisen kotihoidon. Leikkipuistot, yksi Helsingin perheystävällisyyden ilmenemä, vaativat myös hyvää ylläpitoa ja puolesta puhumista.

Varhaiskasvatusmaksuja on alennettu viime vuosina useita kertoja. Yhä useampi perhe saa lapsilleen varhaiskasvatuksen joko kokonaan maksutta tai aiempaa edullisemmin. Helsingin kaupunki päätti lähteä myös pari vuotta sitten kokeilemaan 5-vuotiaiden osa-aikaista maksutonta varhaiskasvatusta ja aloittaa ensi syksynä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun.

Varhaiskasvatuksen kehittäminen ei ole kuitenkaan vain maksupolitiikkaa. Sitäkin tärkeämpää on huolehtia varhaiskasvatuksen laadusta.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisä on palauttettava

Perheiden tilanteet vaihtelevat ansiosidonnaisen perhevapaan loppumisen jälkeen. Osa äideistä palaa töihin melko varhain ja isä jää kotiin vanhempainvapaalle. Osassa perheistä molemmat vanhemmat käyvät töissä ja lapselle tarvitaan hoitopaikka kodin ulkopuolella. Osa perheistä haluaa hoitaa lapsia mahdollisimman pitkään kotona, usein siitäkin syystä, että ensimmäiselle lapselle toivotaan melko pian sisarusta. 

Koska perheiden tarpeet vaihtelevat, myös erilaisia lastenhoitovaihtoehtoja on kehitettävä tasapuolisesti. Vanhempien on voitava luottaa, että
lapsi saa päiväkodissa tai perhepäivähoitajalla vanhempien työpäivän aikana laadukasta hoitoa ja hoivaa. Kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki pitää myös säilyttää, jotta perheillä olisi todellinen mahdollisuus valita lapsilleen perheen elämäntilanteeseen ja arvostuksiin parhaiten sopiva hoitomuoto. 

Helsingin valtuusto päätti kokoomuksen, vihreiden, sosiaalidemokraattien ja rkp:n voimin leikata rajusti kotihoidon tuen kuntalisää 1.6.2021 lähtien. Helsinki-lisä on mahdollistanut lapsen hoitamisen kotona vanhempainvapaan jälkeen kaksivuotiaaksi asti. Jatkossa Helsinki-lisän saavat vain alle 1-vuotiaan lapsen vanhemmat. Vaadin kotihoidon tuen kuntalisän palauttamista ja tein tästä talousarvioaloitteen valtuustossa.

Työn ja perheen sekä opiskelun yhteensovittamiseen on etsittävä aktiivisesti entistä parempia keinoja esimerkiksi joustavin työaikajärjestelyin tai mahdollistamalla etätyönteko. Keskustan valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuustossa aloitteen, jossa esitimme, että Helsinki selvittää paikkariippumattoman työn mahdollistamista kaikissa niissä työtehtävissä, joissa etätyö on mahdollista. Etätyön pitäisi olla kaupungin työntekijöille halutessaan mahdollista.

Tukea vanhemmuuteen ja perheiden arkeen

Vanhempia on tuettava kasvatustyössä. Äitiys- ja lastenneuvolatyön ja kouluterveydenhuollon toimintaedellytykset ja henkilökunnan osaaminen on säilytettävä hyvinä. Moniammatilliselle työlle on annettava riittävästi aikaa ja resursseja.

Lapsiperheiden kotipalvelut on saatettava vihdoin sosiaalihuoltolain edellyttämälle tasolle. Kotiavun pitää olla konkreettista arjen apua, joka auttaa perheitä selviämään haastavan arjen keskellä. Apua on saatava heti vauvan syntymän jälkeenkin perheen näin tarvitessa. Muita lapsiperheiden tukipalveluja, kuten avointa päiväkoti-, leikkipuisto- ja -kerhotoimintaa on kehitettävä edelleen.

Iloitsen perhevapaauudistuksen etenemisestä. Helsingin kaupungin pitää myös työnantajana olla perheystävällinen ja mahdollistaa ja kannustaa kaikissa työtehtävissä perheen ja työn hyvään yhdistämiseen. Vanhempia on kannustettava jakamaan hoivavastuuta nykyistä tasaisemmin. Isien aktiivisempi osallistuminen lastensa hoitamiseen hyödyttää koko yhteiskuntaa, mutta ennen kaikkea perhettä itseään, kun isä ja lapset saavat syventää vuorovaikutussuhdettaan jokapäiväisessä arjessa.

Ikääntyneiden omaisten hoivavastuu edellyttää työelämään joustavuutta

Työelämän joustoja tarvitaan myös esimerkiksi ikääntyneiden vanhempien tarvitessa hoivaa. Osa meistä nelikymppisistä on jo siinä tilanteessa, että hoivaa tarvitseva sekä omat lapsemme, että ikääntyvät vanhempamme. Työn ja perheen hoivavastuun yhteensovittaminen voi vaatia aivan uudenlaisia ratkaisuja, työajan joustoa, etätyömahdollisuuksien parantamista ja osa-aikatyömahdollisuutta omaishoitajuuden ohella.

 

Siirry sivun alkuun