Terhi Peltokorpi

Perhe on paras

Yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia lapsiin on arvioitava järjestelmällisesti. YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja Sosiaali- ja terveysministeriön ”Lapsille sopiva Suomi” kansalliseen toimintaohjelmaan perustuvan lapsivaikutusten arvioinnin johdonmukaisen toteuttamisen myötä lasten edun vastaiset tai lasten kannalta haitalliset päätökset vähenisivät. Helsingin ja koko Suomen lapsiperhemyönteisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Perhevapaauudistus on toteutettava

Perhevapaat kaipaavat uudistamista. Uudistukseen tarvitaan lisärahaa, jotta se olisi perheille parannus, eikä heikennys. Perhevapaaudistus on toteutettava ennen kaikkea perheiden ja lasten edun ja hyvinvoinnin lisäämisen näkökulmasta. Uudistuksen valmistelu vaatii myös työmarkkinajärjestöjen sitoutumista, koska työtekijät ja työnantajat maksavat yhdessä 97 % ansiosidonnaisten vanhempainvapaiden kustannuksista. 

Keskusta on esittänyt omassa perhevapaamallissaan, että isien käytettävissä olevaa ansiosidonnaista perhevapaata pitäisi pidentää nykyisestä. Pidennys ei kuitenkaan saa olla pois äidin käytettävissä olevasta ansiosidonnaisesta vapaasta. Isien perhevapaiden käytön lisääminen vaatii asennemuutosta monilla työpäikoilla. Isille pitäisi palkata myös sijainen perhevapaan ajaksi, jotta työ eivät kaadu perhevapaan aikana työkaverien niskaan, eikä isän tarvitse tehdä vapaan jälkeen rästiin jääneitä töitä.

Vanhempia on kannustettava jakamaan hoivavastuuta nykyistä tasaisemmin. Isien aktiivisempi osallistuminen lastensa hoitamiseen hyödyttää koko yhteiskuntaa, mutta ennen kaikkea perhettä itseään, kun isä ja lapset saavat syventää vuorovaikutussuhdettaan jokapäiväisessä arjessa.

Kotihoidon tuki on säilytettävä

Perheiden tilanteet vaihtelevat ansiosidonnaisen perhevapaan loppumisen jälkeen. Osa äideistä palaa töihin melko varhain ja isä jää kotiin vanhempainvapaalle. Osassa perheistä molemmat vanhemmat käyvät töissä ja lapselle tarvitaan hoitopaikka kodin ulkopuolella. Osa perheistä haluaa hoitaa lapsia mahdollisimman pitkään kotona, usein siitäkin syystä, että ensimmäiselle lapselle toivotaan melko pian sisarusta. 

Koska perheiden tarpeet vaihtelevat, myös erilaisia lastenhoitovaihtoehtoja on kehitettävä tasapuolisesti. Vanhempien on voitava luottaa, että
lapsi saa päiväkodissa tai perhepäivähoitajalla vanhempien työpäivän aikana laadukasta hoitoa ja hoivaa. Kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki pitää myös säilyttää, jotta perheillä olisi todellinen mahdollisuus valita lapsilleen perheen elämäntilanteeseen ja arvostuksiin parhaiten sopiva hoitomuoto.

Työn ja perheen (sekä opiskelun) yhteensovittamiseen on etsittävä aktiivisesti entistä parempia keinoja esimerkiksi joustavin työaikajärjestelyin tai mahdollistamalla etätyönteko. Tällä hetkellä joustavan ja osittaisen hoitorahan käyttö on melko vähäistä. Yhtenä syynä siihen voi olla myös erityisesti osittaisen hoitorahan varsin vaatimaton taso. Osa-aikatyöoikeus pitäisi laajentaa koskemaan myös yli 3-vuotiaiden, mutta alle kouluikäisten lasten vanhempia. Tällä hetkellä se rajoittuu alle 3-vuotiaiden lasten vanhempiin ja 1- ja 2-luokkalaisten lasten vanhempiin.

Lasten päivähoito vaatii kehittämistä

Varhaiskasvatuksen laadusta on huolehdittava. Laadun parantaminen tarkoittaa minulle nykyistä pienempiä ryhmäkokoja, kiireetöntä arkea, riittävää määrää aikuisia suhteessa lasten määrään, turvallisia ja terveellisiä tiloja ja laadukasta kotimaista ruokaa.

Kokopäiväisen hoidon ohella on oltava tarjolla osapäivähoitoa ja erilaista avointa varhaiskasvatustoimintaa, kuten kerhoja, jotka tukisivat vanhempien kasvatustyötä erityisesti silloin, jos perhe on valinnut lapsilleen kotihoidon. 

Varhaiskasvatusmaksuja on alennettu kuluneen vaalikauden aikana kaksi kertaa. Lähes 7000 uutta perhettä saa nyt lapsilleen varhaiskasvatuksen maksutta. Helsingin kaupunki päätti lähteä myös kokeilemaan 5-vuotiaiden osa-aikaista maksutonta varhaiskasvatusta. Tulevalla vaalikaudella on kevennettävä edelleen maksuja tulorajoja nostamalla.

Tukea vanhemmuuteen ja perheiden arkeen

Vanhempia on tuettava kasvatustyössä. Äitiys- ja lastenneuvolatyön ja kouluterveydenhuollon toimintaedellytykset ja henkilökunnan osaaminen on säilytettävä hyvinä. Moniammatilliselle työlle on annettava riittävästi aikaa ja resursseja.

Lapsiperheiden kotipalvelut on saatettava vihdoin sosiaalihuoltolain edellyttämälle tasolle. Sipilän hallitus on lisännyt lapsiperheiden kotipalveluiden rahoitusta merkittävästi, mutta kaikki kunnat eivät ole tehneet tarvittavia parannuksia palveluihin. Kotiavun pitää olla konkreettista arjen apua, joka auttaa perheitä selviämään haastavan arjen keskellä. Muita lapsiperheiden tukipalveluja, kuten avointa päiväkoti-, leikkipuisto- ja -kerhotoimintaa on kehitettävä edelleen.

Ikääntyneiden omaisten hoivavastuu edellyttää työelämään joustavuutta

Työelämän joustoja tarvitaan myös esimerkiksi ikääntyneiden vanhempien tarvitessa hoivaa. Osa meistä nelikymppisistä on jo siinä tilanteessa, että hoivaa tarvitseva sekä omat lapsemme, että ikääntyvät vanhempamme. Työn ja perheen hoivavastuun yhteensovittaminen voi vaatia aivan uudenlaisia ratkaisuja, työajan joustoa, etätyömahdollisuuksien parantamista ja osa-aikatyömahdollisuutta omaishoitajuuden ohella.

Siirry sivun alkuun