Perhe on paras

Yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia lapsiin on arvioitava järjestelmällisesti. YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja Sosiaali- ja terveysministeriön "Lapsille sopiva Suomi" kansalliseen toimintaohjelmaan perustuvan lapsivaikutusten arvioinnin johdonmukaisen toteuttamisen myötä lasten edun vastaiset tai lasten kannalta haitalliset päätökset tulevat vähenemään. Helsingin ja koko Suomen lapsiperhemyönteisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaupungin päätöksenteossa pitäisi toteuttaa lapsivaikutusten arviointia samoin kuin toteutetaan sukupuolivaikutusten ja sosiaali- ja terveysvaikutusten arviointiakin.

Lasten päivähoito vaatii kehittämistä

Perheiden tarpeet vaihtelevat ja eri lastenhoitovaihtoehtoja on kehitettävä tasapuolisesti. Kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki ja niiden kuntalisät pitää säilyttää, jotta perheillä olisi todellinen mahdollisuus valita lapsilleen perheen elämäntilanteeseen ja arvostuksiin parhaiten sopiva hoitomuoto. Vanhempia on kannustettava jakamaan hoivavastuuta nykyistä tasaisemmin. Isien aktiivisempi osallistuminen lastensa hoitamiseen hyödyttää koko yhteiskuntaa, ennen kaikkea kuitenkin juuri sitä perhettä, jossa isä ja lapset saavat syventää vuorovaikutussuhdettaan jokapäiväisessä arjessaan.

Varhaiskasvatuslainsäädännön kokonaisuudistus pitää toteuttaa tällä vaalikaudella. Päivähoidon laadusta on huolehdittava ja osapäivähoitoa ja erilaista avointa toimintaa, kuten kerhoja on lisättävä, jotta ne olisivat myös mahdollinen vaihtoehto kokopäivähoidolle päiväkodissa ja tukisivat vanhempien kasvatustyötä.

Tukea vanhemmuuteen ja perheiden arkeen

Vanhempia on tuettava kasvatustyössä. Äitiys- ja lastenneuvolatyön ja kouluterveydenhuollon toimintaedellytykset ja henkilökunnan osaaminen on säilytettävä hyvinä. Lapsiperheiden kotipalvelut on saatettava uuden sosiaalihuoltolain edellyttämälle tasolle. Muita lapsiperheiden tukipalveluja, kuten avoin päiväkoti-, leikkipuisto- ja -kerhotoimintaa on kehitettävä edelleen.

Lapsilla on oltava oikeus vanhempiinsa!

Työn ja perheen (sekä opiskelun) yhteensovittamiseen on etsittävä aktiivisesti entistä parempia keinoja esimerkiksi joustavin työaikajärjestelyin tai mahdollistamalla etätyönteko.

Vanhempainvapaauudistuksen käynnistämisestä olisi sovittava mahdollisimman pian. Uudistuksen valmistelu vaatii kuitenkin huolellista selvitystä ja työmarkkinajärjestöjen sitoutumista siihen, koska työtekijät ja työnantajat maksavat yhdessä 97 % ansiosidonnaisten vanhempainvapaiden kustannuksista.

Työelämän joustoja tarvitaan myös esimerkiksi ikääntyneiden vanhempien tarvitessa hoivaa. Osa meistä nelikymppisistä on jo siinä tilanteessa, että hoivaa tarvitseva sekä omat lapsemme, että ikääntyvät vanhempamme. Työn ja perheen hoivavastuun yhteensovittaminen voi vaatia aivan uudenlaisia ratkaisuja.


» Rakastan Helsinkiä
» Hoivaa ja terveyttä kaikille
» Oppimisen iloa